Gräfte naturreservat

Följ med på en botanisk exkursion i Gräfte naturreservat. En växtstudie av trädgårdsmästare Tomas Lind.

Gräfte naturreservat

Naturreservatet bildades den 16 december 1977, med syftet att skydda växtplatsen för den sällsynta växten blårapunkel.

Reservatet omfattar ca 1 ha och ligger på fastigheterna Gräfte 1:12 och 2:7 i Stöde socken, Sundsvalls kommun. 

1905 upptäckte folkskoleinspektören C.A. Nordlander, växten blårapunkel på en äng i Gräfte by. Endemism av blårapunkel är unik i Sverige och har blivit något av en symbol för Stöde. Första fynduppgifterna publicerades i Botaniska Notiser 1907. Herbarium mellan åren 1905 och 1907 finns bevarade i Naturhistoriska riksmuseets samlingar.

I Gräfte växer blårapunkel rikligt på ängen. Växtsamhället karaktäriseras som en rödsvingelfuktäng med bland annat brudborste, darrgräs och en rad nordsvenska maskrosarter av bland annat artgruppen fjällmaskrosor. Blårapunkel har funnits kvar under hela 1900-talet trots konkurrens från fuktängsväxter som till exempel älgört, tuvtåtel, strätta och inträngande lövbuskar.

Arten hör ursprungligen hemma i central Europas bergstrakter där den är en inhemsk skogsängsväxt. I sydsvenska parker och annan kulturmark kan arten uppträda ibland som ”gräsfröinkomling” men i Gräfte växer den rikligt. Jordmån, fuktighet, ljusgroendefrö samt mikroklimatet är starka faktorer som bidragit till att växten kunnat överleva på denna äng. Arten kan ha etablerat sig i Gräfte med tysktutsäde. 

En annan plats man kan se mindre populationer av blårapunkel är Kappsta naturreservat på Lidingö (Raoul Wallenbergs födelseplats). 

En annan växt som är värd att beskåda är rysk drakblomma. Som kan ha etablerat sig i Stöde för cirka 100 år sedan.

Röjning och hävd

På 1950- talet övergavs ängen och den började gradvis växa igen. Vid en inventering 1975 upptäcktes att den forna ängen var kraftigt igenvuxen med björk och viden på fuktigare mark samt asp och tall på torrare ängsmark. Ängen röjdes 1976 och 1978 och hävdas nu varje år för att bibehålla förekomsten av blårapunkel. 

Beskrivning.

Blårapunkel ´Phyteuma nigrum´ fyteu´ma] ni´grum

Organismgrupp: Kärlväxter
Ordning: Asterales
Familj: klockväxter ´Campanulaceae´

Släktet: rapunkler 

Blårapunkelns blommor är mörkt blåvioletta. Växten är en flerårig ört med ogrenad, upprätt stjälk och strödda blad. Bladen har naggade kanter, de nedre är skaftade och hjärtlika medan de övre är oskaftade och lansettlika. Blårapunkel blommar andra året i mitten av juli med borstviskor som sitter i ett ax i toppen av stjälken. Blomaxet är först ovalt men blir senare cylindriskt. Kronan är djupt kluven och har fem långsmala flikar som i början sitter ihop i toppen, men som sedan spricker ut stjärnlikt. Stiftet är långt utskjutande och har tre märken. Fruktkapseln är klotrund.

Etymologi

 Släktnamnet Phyteuma var ett växtnamn redan hos Dioskorides, år 70. Artnamnet nigrum kommer av latinets niger (svart) och syftar på de mörkt blåvioletta blommorna.

 Den första beskrivningen

”Härom skrifver läroverksadjunkten E. Colliander i bref till utg.: »Den upptäcktes sommaren 1905 af folkskoleinspektören C. A. Nordlander å Gräfte bys utägor i Stöde socken i Medelpad. Växtlokalen är en äng, bevuxen med örter och gräs, samt belägen c:a 60 m. öfver hafvet. Växten förekommer med blommande individ i hundratal och med endast bladrosetter i tusental på ett område af ett hektar, hvaraf ungefär.

Odlingsanvisning
Växtläge: Sol-halvskugga
Plantornas höjd varierar mellan 30-60cm.
Årlighet: Flerårig (perenn) ört

Härdighet: 4

Såtid: Januari-februari inomhus. Fröna är ljusgroende. Fukta jordytan före sådd. Gror efter ca. 8-12 dagar. Krukan placeras direkt under växtbelysning i rumstemperatur. Täck för att bevara fukten. Kapa den apikala dominansen så de blir knubbig och fin.
Blomtid/skörd: Juni-juli. Trivs i något fuktig och väldränerad jord.
Blårapunkel är en ört som blommar först andra året med en mörk violett färg.

Bara de två arterna blårapunkel (P. nigrum) och vitrapunkel (P. spicatum) förekommer som bofasta i Sverige. Skall du odla vit rapunkel så är det andra odlings kriterier.

 

Share

Comments are closed.